ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เช็คชำระหนี้เงินกู้อย่างไร การให้กู้ยืมชำระหนี้ด้วยเช็ค วิธีการต่อสู้คดีเช็ค ยกฟ้องคดีเช็คที่ชำระหนี้เงินกู้ ทนายดำเนินคดีเช็ค ทนายต่อสู้คดีเช็คอย่างไร

            กรณีกู้ยืมเงินแม้มีสัญญากู้ยืมและให้ชำระหนี้ด้วยเช็คก็อาจแพ้คดีได้เช่นเดียวกัน  เนื่องจากตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค มาตรา 4 กำหนดให้ต้องเป็นการชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย  ทนายความที่ดำเนินคดีเช็คต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งในคดีอาญาและในส่วนของกฎหมายแพ่ง รวมทั้งประมวลรัษฏากรด้วย เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกัน  ซึ่งหากกล่าวอ้างว่ามูลหนี้ตามเช็คคือหนี้เงินกู้ต้องมีสัญญากู้หรือหลักฐานการกู้ยืมมาแสดงต่อศาล  ยิ่งไปกว่านั้นต้องปิดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วน และมีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย  เพราะแม้มีสัญญากู้และปิดอากรแสตมป์แล้วแต่ลืมขีดฆ่าอากรก็เท่ากับใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ ส่งผลทำให้ถือว่าไม่ได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ตามกฎหมาย และไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งจึงเป็นหนี้ที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย และย่อมขาดองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค มาตรา 4 ตามนัยแห่งคำพิพากษาศาลฏีกาที่ 5829/2540  By www.siaminterlegal.com