ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องคดีบุกรุก ได้รับหมายเรียกคดีบุกรุก ความผิดข้อหาบุกรุก ช่องทางการต่อสู้คดีข้อหาบุกรุกเป็นอย่างไร ประเด็นอุทธร์ฏีกาคดีข้อหาบุกรุกอย่างไร

                       ความผิดฐานบุกรุก คือ การเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น หรือเข้าไปกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุข  และอีกกรณีหนึ่งคือ การที่ไม่มีเหตุอันสมควรโดยเข้าไปหรือซ่อนตัวในเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่น หรือไม่ยอมออกไปเพื่อถูกไล่ให้ออก  ทั้งสองกรณีดังกล่าวมักเกิดปัญหาพิพาทกันบ่อยครั้ง

                       ช่องทางการต่อสู้คดีในข้อหาบุกรุกนั้นต้องพิจารณาจากพฤติการณ์ข้อเท็จจริง เจตนาในการกระทำผิดเป็นหลัก  โดยมีแนวทางประเด็นต่อสู้ เช่น ต่อสู้ว่าไม่ผิดบุกรุกเพราะต่างเป็นเจ้าของรวมด้วยกัน หรือผู้เสียหายไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือไม่ใช่ผู้ครอบครอง หรือไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ หรือไม่มีการเข้าไป หรือเข้าไปแต่ไม่เป็นการรบกวนการครอบครอง หรือขาดเจตนาบุกรุก หรือที่ดินไม่มีแนวเขตแน่นอน หรือยังมีการโต้เถียงกรรมสิทธิ์กันตลอดมา หรือเป็นการถือวิสาสะ หรือขาดเจตนาเพราะคบหากันฉันชู้สาวและเคยมาหากันมาก่อน หรือที่ดินเป็นทรัพย์มรดกที่มีส่วนได้รับมรดกด้วยโดยเป็นการใช้สิทธิครอบครองทรัพย์มรดก หรือผู้กระทำมีอำนาจตามกฎหมายต่างๆ หรือเมื่อมีคนห้ามก็หยุดทันทีหรือมีคนบอกให้ออกก็ออกทันทีไม่ได้ขัดขืน หรือเป็นการเข้าไปเพราะได้รับความยินยอมอนุญาตจากเจ้าของเดิม หรือไม่ใช่การบุกรุกเพราะเป็นเพียงการไม่ยอมสละการครอบครอง หรือเป็นการเชื่อโดยสุจริตว่ามีสิทธิทำได้ หรือเข้าใจว่าเป็นที่ดินตนเอง หรือโจทก์ยังไม่ได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินและไม่ได้เข้ายึดถือครอบครอง หรือเป็นการใช้สิทธิในทางภาระจำยอมแม้จะเกินความจำเป็นไปบ้าง หรือเชื่อว่าตนมีสิทธิกระทำตามผลคำพิพากษา หรือผู้ฟ้องคดีไม่ใช่เจ้าของที่ดินหรือไม่ใช่ผู้มีสิทธิครอบครองขณะเกิดเหตุการเข้าไปในที่ดิน หรือเป็นเพียงการกระทำต่อเนื่องจากความยินยอมจากเจ้าของเดิมมาแต่ก่อน หรือสถานที่ที่บุกรุกไม่ใช่เคหสถานตามกฎหมาย หรือช่วงเวลาที่เข้าไปไม่ใช่เป็นเคหสถานแต่เป็นสาธารณะสถานที่ประชาชนเข้าไปได้ หรือเข้าไปแล้วไม่ได้ถูกห้ามปรามหรือไล่ให้ออกถือเป็นการอนุญาตโดยปริยาย หรือเป็นกรณีไปติดตามสามีภรรยา หรือไปตามหาลูกและภรรยาถือว่ามีเหตุอันสมควร หรือเข้าไปเพราะได้รับอนุญาตจากคนในบ้านบางคนแล้ว หรือเข้าไปเวลากลางวันอยู่ต่อจนกลางคืนก็เป็นเพียงการเข้าไปเวลากลางวันไม่ใช่การบุกรุกเวลากลางคืน เป็นต้น  

                       การจะเป็นความผิดอาญาข้อหาบุกรุกหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com