ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ไม่ขึ้นเช็คภายใน 6 เดือนทำอย่างไร เช็คพ้นกำหนดการขึ้นเงินเอาผิดได้ไหม ธนาคารไม่จ่ายเงินตามเช็คเพราะไม่ขึ้นเช็คภายใน 6 เดือน ทางแก้กรณีเช็คพ้นกำหนดการขึ้นเช็ค

                การที่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คโดยอ้างว่าเช็คพ้นกำหนดการจ่ายเงิน เพราะผู้ทรงเช็คยื่นเช็คให้ใช้เงินเมื่อพ้นเวลา 6 เดือน นับแต่วันออกเช็ค  ไม่ใช่เป็นการปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากใช้เช็คฯ บัญญัติไว้  และถือไม่ได้ว่าเช็คที่ออกนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ หรือออกเช็คให้ใช้เงินมีจำนวนสูงกว่าจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีอันจะพึงให้ใช้เงินได้ในขณะออกเช็ค หรือจำนวนเงินเหลือไม่พอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้ และไม่ได้แสดงว่าผู้สั่งจ่ายออกเช็คโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น หรือห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คนั้นโดยเจตนาทุจริต จึงไม่เป็นความผิด

               ทางแก้คือเจรจาขอให้ออกเช็คใหม่ หรือฟ้องคดีเรียกร้องเงินตามเช็คเป็นคดีแพ่งต่อไป  ประเด็นที่ต้องระมัดระวังคือกรณีผู้สั่งจ่ายอาจโทรมาขอร้องว่าอย่าเพิ่งขึ้นเช็คไปเรื่อยๆ เพื่อให้พ้นเวลา 6 เดือน หรือเจรจาขอแปลงหนี้ใหม่ไปเป็นอย่างอื่น หรือทำสัญญาอื่นเพื่อให้มีผลเป็นการระงับเช็ค ดังนั้นผู้สั่งจ่ายเช็คที่มีเจตนาไม่ดีอาจใช้วิธีการหลอกล่อต่างๆ ให้ไม่อาจดำเนินคดีเช็คได้ตามกฎหมาย  การดำเนินการอย่างไรล้วนต้องศึกษากฏหมายและแนวคำพิพากษาศาลฏีกาประกอบด้วย  By www.siaminterlegal.com