ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้รับเหมาไม่ยอมทำงานทำอย่างไร ก่อสร้างเสียหายหรือชำรุดบกพร่อง เรียกค่าปรับ การส่งมอบงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาทิ้งงาน ผู้รับเหมาทำงานล่าช้าทำอย่างไร ผู้รับเหมาทำงานผิดแบบทำอย่างไร ผู้รับเหมาทำงานเสียหายทำอย่างไร ผิดสัญญาก่อสร้างเรียกค่าเสียหายอย่างไร

               เมื่อเจอปัญหาผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างไม่เริ่มทำงานในเวลาอันควร หรือผู้รับเหมาทำงานชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งสัญญาในกรณีที่กำหนดเวลาเป็นขั้นตอนไว้ หรือทำงานชักช้าโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างควรออกหนังสือแจ้งโดยกำหนดเวลาพอสมควรให้ผู้รับเหมาปฏิบัติเสียก่อน  หากผู้รับเหมายังไม่ปฏิบัติจึงจะบอกเลิกสัญญาได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงกำหนดเวลาส่งมอบ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 593

                กรณีระหว่างทำงานงานที่ทำมีความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายก่อนมีการส่งมอบ หรือคาดหมายล่วงหน้าได้อย่างแน่นอนว่าหากปล่อยให้ทำไปงานจะต้องชำรุดบกพร่องอย่างแน่นอนอันเนื่องจากความผิดของผู้รับเหมา  ผู้ว่าจ้างจะต้องบอกกล่าวให้ผู้รับเหมาดำเนินการแก้ไขสิ่งที่บกพร่องเสียหายให้คืนดีเสียก่อนภายในเวลาอันสมควร หรือให้เป็นไปตามสัญญา  หากผู้รับเหมายังไม่ทำการแก้ไขผู้ว่าจ้างจึงจะมีสิทธินำงานไปให้บุคคลอื่นทำต่อไป โดยผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และสามารถนำค่าใช้จ่ายนั้นมาหักออกจากค่าจ้างได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 594

               กรณีก่อสร้างผิดแบบหากตกลงในสัญญาว่าสามารถเลิกสัญญาได้ทันทีก็มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน

               หากผู้รับเหมาส่งมอบไม่ทันตามกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิลดค่าจ้างได้ หรือเลิกสัญญาได้หากสาระสำคัญแห่งสัญญาอยู่ที่เวลา ตาม ป.พ.พ. มาตรา 596

               กรณีงานชำรุดบกพร่อง แต่ผู้รับเหมานำมาส่งมอบ ห้ามผู้ว่าจ้างรับมอบงานที่ชำรุดบกพร่องที่เห็นชัดเจน หากยอมรับงานไว้ผู้รับเหมาไม่ต้องรับผิดต่อไป เว้นแต่งานนั้นความชำรุดบกพร่องมองไม่เห็นหรือถูกปกปิดไว้จะถือว่ายอมรับมอบงานไม่ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 598  ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยและมักเป็นประเด็นในศาลมากมาย โดยกล่าวอ้างว่ามีการยอมรับมอบงานกันแล้ว หรือเข้าใช้สอยทำประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นแล้ว

               ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องที่ปรากฏขึ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันส่งมอบ และถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างกับพื้นดินผู้รับเหมาต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องภายในห้าปีนับแต่วันส่งมอบ และไม่ใช่บังคับหากผู้รับเหมาปิดบังการชำรุดบกพร่อง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 600 แต่อย่างไรก็ตามสามารถกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานอกเหนือจากมาตรา 600 ได้

              เกี่ยวกับจำนวนค่าจ้างหากไม่ได้ตกลงกันไว้ว่าเท่าใดศาลมีอำนาจกำหนดค่าจ้างได้ตามที่ศาลเห็นสมควร

              สำหรับผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่จ่ายค่าจ้าง เว้นแต่มีเหตุลดค่าจ้างหรือไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง

              การจ่ายค่าจ้างก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกัน แต่หากไม่ตกลงกันไว้ก็ต้องจ่ายเมื่อรับมอบงานที่ทำ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 602

              การจะเรียกร้องค่าปรับจะต้องสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับไว้ด้วย

              ประเด็นปัญหาคดีก่อสร้างหรือการรับจ้างทำของมีมากหมายหลายประเด็น ส่วนมากจะเป็นเรื่องการทิ้งงาน การทำงานเสียหาย ผิดแบบ หรือชำรุดบกพร่อง ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา การมีงานเพิ่มเติม การรับงานหลายที่จนไม่มีเวลาทำงานหรือทำงานล่าช้า การเรียกค่าปรับ การส่งมอบงานที่เสียหาย การเบิกค่างวดงานเกินกว่าผลงานที่ทำเสร็จ การปกปิดความชำรุดบกพร่อง ความชำรุดบกพร่องเสียหายเกิดหลังจากส่งมอบงานแล้ว ปัญหาการเบิกค่างวดงานแล้วไม่จ่ายจนมีการทิ้งงานหรือไม่มีเงินหมุนทำงานจนไม่ทำงาน เป็นต้น By www.siaminterlegal.com