ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องคนอื่นที่ไม่ได้ลงชื่อในเช็คได้ไหม ฟ้องคดีเช็คกับใครได้บ้าง คดีเช็คฟ้องกรรมการได้ไหม เช็คเด้งฟ้องใครได้บ้าง

                ในความผิดเรื่องเช็คเด้ง  เมื่อมีการออกเช็คชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายแล้ว เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินหรือที่เรียกว่าเช็คเด้งนั้น  คนที่สั่งจ่ายเช็คนั้นย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯ อย่างแน่นอน  แต่จะฟ้องคนอื่นอีกได้หรือไม่ เพราะบางทีคนสั่งจ่ายเช็คนั้นอาจหลบหนีไปแล้วหรือเป็นเพียงคนที่ถูกออกหน้าให้สั่งจ่ายเช็คทั้งที่จริงๆ แล้วติดตามตัวไม่ได้ง่ายๆ ดังนั้นการฟ้องคดีเฉพาะคนสั่งจ่ายอาจมีปัญหาการไม่ได้รับชำระหนี้  ดังนั้นผู้ทรงเช็คย่อมต้องศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ดีเสียก่อน หากปรากฎว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดวางแผนในการออกเช็คด้วยเจตนาจะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คในลักษณะตัวการร่วมกัน  ซึ่งแม้คนที่สมรู้ร่วมคิดนั้นจะไม่ได้ลงชื่อในเช็คก็ตามย่อมมีความผิดเช่นเดียวกัน  การวางแผนดำเนินคดีอย่างใดย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแต่ละเรื่องเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com