ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิธีต่อสู้คดีกู้ยืมเงินนอกระบบ วิธีต่อสู้คดีกู้ยืมเงินผิดกฎหมาย โดนฟ้องคดีเงินกู้ยืมทำอย่างไร วิธีจัดการกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ ประเด็นอุทธรณ์ฏีกาคดีเงินกู้ยืม

                     การให้กู้ยืมเงินของบุคคลทั่วไปนั้นสามารถคิดดอกเบี้ยได้ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี  หากคิดเกินกว่านั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราฯ  ส่งผลทำให้ส่วนของดอกเบี้ยนั้นตกเป็นโมฆะ  ปัญหาที่เกิดขึ้นจำนวนมากเป็นเรื่องเจ้าหนี้ปล่อยเงินนอกระบบ โดยส่งมอบเงินไม่ครบถ้วนตามสัญญาเนื่องจากหักดอกเบี้ยไว้ล่วงหน้าแล้ว หรือกำหนดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่ากฎหมายกำหนด แต่ในสัญญาเขียนจำนวนเงินที่รับและดอกเบี้ยให้เป็นไปตามกฎหมาย  ปัญหาคือเมื่อถูกฟ้องคดีจะทำอย่างไร  วิธีการคือต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าได้รับเงินไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ โดยมีการหักทอนออกบางส่วนเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยที่คิดเกินอัตราแก่กัน โดยมีการคำนวณได้อย่างสอดคล้องต้องกันน่าเชื่อถือ  และหลังจากมีการชำระดอกเบี้ยไปแล้วจำนวนมาก ต้องนำเงินดอกเบี้ยนั้นมาหักเป็นต้นเงินคงเหลือ  โดยการที่ผู้กู้ยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดนั้นถือว่าเป็นการชำระหนี้ฝ่าฝืนต่อกฎหมายผู้กู้ยืมก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนได้เช่นกัน แต่เมื่อข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าวตกเป็นโมฆะแล้วตัวเจ้าหนี้เองก็ไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเช่นกัน  โดยต้องนำดอกเบี้ยที่ชำระไปแล้วทั้งหมดไปหักกับเงินต้นเท่านั้น  ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้กู้ว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพราะต้องนำไปหักกับต้นเงินทำให้อาจหมดหนี้ไปแล้วหรือเหลือหนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  แต่หากไม่ต่อสู้คดีศาลจะไม่ทราบว่ามีการกู้ยืมกันอย่างไร และต้องพิพากษาไปตามสัญญากู้ยืมที่เจ้าหนี้กล่าวอ้างขึ้นเท่านั้น  By www.siaminterlegal.com