ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ ช่องทางต่อสู้คดีกรณีออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ยืม เช็คชำระหนี้เงินกู้ยืม โดนฟ้องคดีเช็คชำระหนี้เงินกู้ เช็คชำระหนี้เงินกู้ทำได้หรือไม่่อย่างไร

                      การกระทำความผิดใดจะมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 จะต้องพิจารณาได้ความว่ามีหนี้ที่จะต้องชำระก่อนและหนี้นั้นจะต้องบังคับได้ตามกฎหมาย  และหากเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้นั้นหนี้เงินกู้จะต้องบังคับได้ตามกฎหมายตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 ด้วย  หากเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้แต่ไม่มีการหลักฐานการกู้ยืมลงลายมือชื่อผู้กู้ หรือออกเช็คเพื่อประกันหนี้เงินกู้มิใช่เพื่อชำระหนี้เงินกู้ หรือทำเอกสารสัญญากู้แต่ทำภายหลังจากการออกเช็ค แม้จะเป็นการกระทำในวันเดียวกัน หรือออกเช็คแล้วต่อมาภายหลังมีการทำสัญญากู้กัน หรือเป็นเช็คชำระดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายรวมอยู่ด้วย หรือเช็คชำระดอกเบี้ยผิดกฎหมาย เป็นต้น  ซึ่งกรณีไม่มีหลักฐานการกู้หรือทำขึ้นภายหลังถือว่าได้มีการกู้ยืมเงินหรือมีหลักฐานการกู้ยืมเงินภายหลังการออกเช็คจึงเป็นการออกเช็คที่ไม่อาจบังคับได้ตามกฎหมาย และขาดองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4  By www.siaminterlegal.com