ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ฏีกาคดียาเสพติดเป็นอย่างไร

              สำหรับคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดนั้น กฎหมายกำหนดวิธีการดำเนินคดียาเสพติดไว้โดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.2550  ซึ่งหลักเกณฑ์การดำเนินคดียาเสพติดมีความแตกต่างกับความผิดในลักษณะอื่นๆ หลายประการ  โดยในส่วนของการอุทธรณ์คดียาเสพติดในทุกกรณีต้องอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์แห่งเดียว และคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ฏีกาจากศาลฏีกาตามมาตรา 19  กล่าวกันง่ายๆ คือ คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ยกเว้นจะฏีกาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฏีกา  โดยการขออนุญาตฏีกาจะต้องเป็นการฏีกาในปัญหาสำคัญโดยต้องเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่เห็นประจักษ์ว่าอาจมีผลเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติด หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย  ดังนั้นการต่อสู้คดียาเสพติดจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีบทบัญญัติของกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปจากคดีธรรมดาทั่วไป และมีระบบการพิจารณาเพียงสองศาล หากไม่ได้รับอนุญาตให้ฏีกา การต่อสู้หรือตั้งประเด็นการต่อสู้จะต้องชัดเจน ถูกต้อง และแม่นยำ เพราะนั้นหมายถึงเสรีภาพของจำเลยทั้งสิ้น  และถือว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงอีกด้วย  By www.siaminterlegal.com