ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลูกถูกรถชนตาย หรือพ่อแม่ถูกรถชนตาย จะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

               การขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  ซึ่งกรณีคนที่ตายเป็นลูก หรือเป็นพ่อแม่ หรือบุคคลในครอบครัว ทายาทย่อมสามารถฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ คือ

              1. ค่าปลงศพ เช่น ค่าแต่งศพ ค่าหีบศพ ค่าสวดศพ ค่ารดน้ำศพ ค่าเมรุ หรือค่าของแจก เป็นต้น

              2. ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆ เช่น ค่าพิมพ์หนังสือแจก ค่าของที่ระลึก ค่าหยุดงาน เป็นต้น

              3. ค่าขาดไร้อุปการะ

              4. หากไม่ได้ตายในทันทีแต่มาตายในภายหลังก็ได้แก่ค่ารักษาพยาบาล และค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ของผู้ตาย เป็นต้น

              การฟ้องเรียกร้องดังกล่าวต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 1 ปี นับแต่รู้เหตุความผิดและรู้ตัวผู้ทำผิด มิเช่นนั้นขาดอายุความ เว้นแต่จะมีการดำเนินคดีอาญาก็ให้ใช้อายุความทางอาญาที่ยาวกว่า  By www.siaminterlegal.com