ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลูกถูกรถชนบาดเจ็บ หรือพ่อแม่ถูกรถชนบาดเจ็บจะเรียกร้องค่าเสียหายอะไรได้บ้าง

              การขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และกรณีผู้ที่ถูกชนเป็นลูก หรือพ่อแม่ หรือบุคคลในครอบครัว ทายาทย่อมีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ คือ

              1. ค่ารักษาพยาบาล

              2. ค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์ทำมาหาได้ไม่สามารถทำงานในระหว่างเจ็บป่วย

             3. ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป

             4. ค่าเสียหายจากการประกอบการงานไม่ได้สิ้นเชิงหรือบางส่วนในอนาคต

             5. ค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ทุพลภาพ เจ็บป่วย เสียโฉม ทางเพศ การเจ็บปวดทนทุกข์ทรมาน ความตกใจ เสื่อมสุขภาพอนามัย รอยแผลเป็น พิการ ตัดขา ความรู้สึกด้านจิตใจ ค่าสูญเสียความก้าวหน้าในอนาคต เป็นต้น

            6. ค่าขาดแรงงานในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมของบุคคลภายนอก

             การฟ้องเรียกร้องดังกล่าวต้องฟ้องคดีภายในกำหนด 1 ปี นับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำผิด มิเช่นนั้นขาดอายุความ เว้นแต่มีการดำเนินคดีอาญาก็ใช้อายุความทางอาญาที่ยาวกว่า By www.siaminterlegal.com