ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อยู่กินกันฉันท์สามีภริยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะแบ่งทรัพย์สินกันอย่างไร

                   เมื่อชายและหญิงมาอยู่ด้วยกันฉันท์สามีภริยาแต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันนั้น ความผูกพันในเรื่องทรัพย์สินที่หามาได้ระหว่างอยู่ด้วยกันนั้นต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน โดยต้องพิจารณาว่าฝ่ายใดหามาได้มากน้อยเท่าไร ฝ่ายที่หามาได้ก็เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น แต่หากไม่อาจบ่งบอกได้ว่าฝ่ายใดหามาเพียงไรหรือมากน้อยกว่านั้นอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามบทสันนิฐานของกฎหมายโดยให้ถือว่ามีส่วนคนละเท่าๆ กัน ปัญหาที่พบบ่อยคือ เมื่อเลิกรากันตกลงเรื่องทรัพย์สินดังกล่าวไม่ได้จนต้องมีการฟ้องคดีขอให้ส่งมอบทรัพย์หรือใช้ราคาทรัพย์สินแทน และหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการสืบพยานหลักฐานต่างๆ ต่อไปอีกครั้งหนึ่ง และศาลจะพิพากษาในที่สุด  By www.siaminterlegal.com