ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สั่งซื้อสินค้าแล้วสินค้าไม่ได้มาตรฐานต้องจ่ายเงินหรือไม่

               โดยปกติเมื่อทำสัญญาซื้อขายกันมักจะกำหนดรูปแบบและมาตรฐานของสินค้าว่าเป็นการตกลงซื้อขายสิ่งใดกัน มีคุณภาพอย่างไร และมีรูปแบบอย่างไร  ปัญหาที่เกิดคดีขึ้นส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการที่สินค้าไม่ได้คุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามแบบหรือชนิดที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หรือที่ได้มีการตกลงกันไว้ และเกิดปัญหาการไม่จ่ายเงินค่าสินค้าที่เหลือ  กรณีดังกล่าวหากสินค้าไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน ไม่ได้คุณภาพ หรือผิดจากที่ตกลงกันไว้จริงก็ถือว่าฝ่ายผู้ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญาและต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อด้วย และผู้ซื้อไม่ได้ผิดสัญญาก่อนจึงไม่ควรต้องจ่ายหนี้ค่าสินค้า ซึ่งนั่นคือหลักการที่เหมือนจะดูดี แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงผู้ขายเมื่อถูกผู้ซื้อฟ้องแล้วก็จะหยิบยกข้อต่อสู้ต่างๆ นาๆ เช่น เป็นการซื้อขายเหมา หรือผู้ซื้อได้รับทราบอยู่แล้วขณะทำสัญญา หรือฝ่ายผู้ซื้อได้ตรวจรับสินค้าไปแล้ว หรือความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังรับสินค้าไปโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว หรือผู้ขายไม่ใช่บริษัทผู้ผลิตสินค้านั้นแต่เป็นการซื้อมาขายต่อ และอีกมากมายในการต่อสู้คดี  หากผู้ซื้อดำเนินคดีล่าช้าก็จะถูกฝ่ายผู้ขายชิงฟ้องเรียกเงินค่าสินค้าก่อน ซึ่งใครฟ้องก่อนถือว่าได้เปรียบในเชิงคดี  ดังนั้นในทุกประเด็นนับแต่ทำสัญญาซื้อขายจนกระทั่งเกิดปัญหามีเงื่อนแง่และข้อกฎหมายสอดแทรกอยู่ทั้งสิ้น หากฝ่ายใดไม่มีนักกฎหมายคอยช่วยเหลือหรือมีแต่ไม่มีความรู้เพียงพอก็อาจต้องสูญเสียผลประโยชน์ได้โดยง่าย  ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจำนวนมากในปัจจุบัน  และบางบริษัทต้องประสบกับปัญหาหนี้สูญ หรือผลกระทบจากความเสียหายดังกล่าวแล้วหลายราย  By www.siaminterlegal.com