ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จ้างให้ทำงานหรือจ้างให้ผลิตสินค้าแล้วไม่จ่ายเงินทำอย่างไร

              การจ้างงานดังกล่าวถือว่าเป็นการว่าจ้างทำของไม่ว่าจะเป็นการว่าจ้างให้ทำการก่อสร้าง สั่งผลิตสินค้า หรือการว่าจ้างให้ทำการสิ่งใดโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน  ซึ่งปัญหาที่พบส่วนมากจะเกิดจากเมื่อผู้ว่าจ้างได้สั่งให้ทำการงานแล้วและได้รับงานโดยเรียบร้อยแล้วกลับปฏิเสธที่จะจ่ายเงินค่าว่าจ้างโดยมักกล่าวอ้างว่างานที่ทำไม่เรียบร้อย มีความชำรุดบกพร่อง ไม่เรียบร้อย จนท้ายที่สุดไม่อาจตกลงเรื่องการจ่ายค่าว่าจ้างกันได้และต้องปรึกษาทนายความเพื่อดำเนินการเรียกร้องต่อไป  ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองเช่นนี้เนื่องจากผู้ว่าจ้างเองก็ไม่ต้องการจ่ายค่าจ้างหรือจ่ายในลักษณะลดยอดหนี้เป็นจำนวนมากทำให้ผู้รับจ้างไม่อาจรับเงื่อนไขการชำระได้  นอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับค่าปรับล่าช้า หรือค่าขาดประโยชน์ หรือค่าเสียหายอื่นๆ ประกอบด้วยทำให้ไม่อาจตกลงชำระหนี้ได้  ดังนั้นหากงานที่รับจ้างได้ทำกันจนเสร็จสิ้นและมีความเรียบร้อยควรต้องเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการทำงานทุกอย่าง รวมทั้งเอกสารการส่งมอบงานหรือรับมอบงานไว้ด้วยทั้งในส่วนงานหลักและงานเพิ่มเติม และปัญหาที่ต้องระวังระวัดอย่างยิ่งเนื่องจากเกิดปัญหาทำให้หนี้สูญจำนวนมากคือปัญหาการขาดอายุความ  ปัญหานี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายหากจำเลยยกขึ้นต่อสู้จะทำให้แพ้คดีอย่างแน่นอน โดยหากไม่ใช่หนี้ที่ได้ทำเพื่อกิจการของฝ่ายลูกหนี้จะมีอายุความเพียงสองปีเท่านั้น  ผู้ประกอบการจำนวนมากติดตามหนี้ไม่ได้และหนี้สูญเพราะปัญหาข้อกฎหมายนี้จำนวนมาก By www.siaminterlegal.com