ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข้อหาชนแล้วหนีมีโทษอย่างไร

                  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  มาตรา 78  ผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดรถหรือสัตว์และให้ความช่วยเหลือตามสมควรและพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที กับต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู่ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย

                  ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีไป หรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เกิดเหตุให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิดและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนีหรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกเดือนนับแต่วันเกิดเหตุให้ถือว่ารถนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือเกี่ยวกับการกระทำความผิดและให้ตกเป็นของรัฐ

                  ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดสำเร็จทันทีที่ได้หลบหนีหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และไม่สนใจว่าเหตุการณ์ความผิดจะเกิดจากฝ่ายใด  ซึ่งหากได้กระทำการตามบทบัญญัติดังกล่าวก็นับว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่นับว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษในการพิจารณาพิพากษาคดีกับผู้ขับขี่เพื่อให้รอการลงโทษจำคุกได้อีกทางหนึ่งด้วยและขึ้นอยู่กับประสบการณ์การบรรยายเหตุบรรเทาโทษของทนายความผู้จัดทำคำร้องประกอบคำรับสารภาพเป็นสำคัญ  By www.siaminterlegal.com