ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ความผิดข้อหาทำให้เสียทรัพย์มีโทษติดคุกกี่ปี และช่องทางการต่อสู้คดีทำให้เสียทรัพย์

               ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เป็นกรณีที่ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย และมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  ซึ่งโดยทั่วไปความผิดข้อหานี้มักเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการทุบ ขว้าง ปา หรือทำลายทรัพย์ของคนอื่น หากทรัพย์นั้นปลูกหรือสร้างในที่สาธารณะเจ้าของทรัพย์ผู้ครอบครองอยู่ก่อนก็เป็นผู้เสียหายฟ้องผู้ทำให้ทรัพย์เสียหายได้ หรือกรณีรั้วบ้านติดกันแต่ผุพังจึงทำการรื้อและสร้างใหม่ให้สวยงามก็ถือว่าขาดเจตนาทำให้เสียทรัพย์ แต่หากเขาบอกห้ามรื้อห้ามทำทั้งที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เสียหายด้วยก็ตามก็เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ (คำชี้ขาดที่ 74/2537) การนำทรัพย์ไปซ่อนก็ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ หรือการปลดป้ายโฆษณาลงแม้ป้ายหายก็ไม่ผิดทำให้เสียทรัพย์เพราะป้ายยังใช้ประโยชน์ได้ แต่หากทำให้ป้ายเสียหายไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นความผิดได้เช่นกัน  กรณีต่างๆ จะเห็นว่าความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มีลักษณะการกระทำความผิดได้แตกต่างกันหลายลักษณะ  ดังนั้นก่อนคิดทำการสิ่งใดก็ควรศึกษาข้อกฎหมายให้ดีเสียก่อนว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายหรือไม่หรือมีสิทธิกระทำได้ตามกฎหมายมากน้อยเพียงไรมิเช่นนั้นอาจต้องรับโทษติดคุกได้เสมอ  By www.siaminterlegal.com