ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ฟ้องคดีหรือถูกฟ้องผิดสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ทำอย่างไร

                 ปัจจุบันการประกอบธุรกิจในลักษณะแฟรนไชส์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และการบริการต่างๆ  โดยเป็นการกำหนดสูตรความลับ กำหนดเทคนิค รูปแบบการดำเนินการหรือธุรกิจ การอบรมพนักงาน วัตถุดิบต่างๆ ต้องเป็นการกำหนดขึ้นโดยเจ้าของแฟรนไชส์หรือเป็นของเจ้าของแฟรนไชส์เท่านั้น ประเด็นที่เจ้าของแฟรนไชส์ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้ซื้นแฟรนไชส์ หรือการต่อสู้คดีผิดสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์มักเป็นเรื่องการแอบไปเปิดธุรกิจของตนเองเหมือนกับธุรกิจแฟรนไชส์ หรือการนำสูตรความลับไปใช้ การดึงลูกค้า การใช้แบรนหรือโลโก้เหมือนหรือเลียนแบบเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ การประกอบธุรกิจแข่งขันในพื้นที่ต้องห้ามหรือนอกพื้นที่ต้องห้าม หรือภายในกำหนดระยะเวลาห้ามตามสัญญา หรือภายในเวลาต้องห้ามหลังหมดสัญญา และฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญา การสูญเสียรายได้ หรือผลกำไรที่ลดลง  ประเด็นฟ้องร้องดังกล่าวก็ต้องพิจารณาลงในรายละเอียดของสัญญาว่าอนุญาตให้ทำได้เพียงไร เป็นการต้องห้ามหรือผิดสัญญาหรือไม่ ข้อห้ามตามสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับในทางกฎหมายหรือไม่ และการไม่กำหนดเขตพื้นที่หรือการไม่กำหนดขอบเวลาสามารถทำได้หรือไม่เพียงไร  ข้อเรียกร้องตามฟ้องหรือข้อต่อสู้ย่อมขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีประกอบด้วย  มิเช่นนั้นจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบกันเกินสมควร และอาจมีผลถึงขั้นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและมีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมเท่านั้น By www.siaminterlegal.com