ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

กรรมการจ่ายเช็คเด้ง บริษัทจ่ายเช็คเด้ง หรือนิติบุคคลสั่งจ่ายเช็คต้องดำเนินคดีแก่ใคร และทำอย่างไร

               กรณีผู้ออกเช็คหรือผู้สั่งจ่ายเช็คเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และอื่นๆ ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล   ซึ่งหากเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการใช้เงิน  กรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่ลงชื่อสั่งจ่ายเช็คและประทับตราของบริษัท (ถ้ามี) ถือว่ากรรมการผู้นั้นเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คนั้นด้วย  ผู้เสียหายย่อมมีอำนาจฟ้องบริษัทและกรรมการผู้ลงลายมือชื่อในเช็คเป็นตัวการร่วมกันให้รับผิดในคดีอาญาได้  หลักเกณฑ์ดังกล่าวแตกต่างกับการดำเนินคดีแพ่งโดยสิ้นเชิงเนื่องจากกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลไม่ต้องรับผิดเป็นตัวส่วนเพราะเป็นเพียงผู้แทนนิติบุคคล และไม่ใช่การสั่งจ่ายที่จะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวอีกด้วย  ดังนั้นเมื่อเช็คเด้งหรือเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินควรต้องศึกษาให้ดีเสียก่อนว่าจะดำเนินคดีแพ่งหรือคดีอาญา วิธีการใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันอย่างไร และจะมีวิธีการดำเนินคดีฟ้องผู้ใดได้บ้างและภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างไร มิเช่นนั้นศาลอาจไม่รับฟ้อง ไม่ประทับฟ้อง หรือต้องแพ้คดีในที่สุด  By www.siaminterlegal.com