ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อายุความคดีฉ้อโกง อายุความดำเนินคดีฉ้อโกง การดำเนินคดีฉ้อโกง และข้อต่อสู้คดีฉ้อโกง

                  ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ความผิดฐานฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นตามมาตรา 342(1) หรือโดยอาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวงตามมาตรา 342 (2) ความผิดฐานฉ้อโกงค่าแรงงานหรือค่าจ้างตามมาตรา 344 และความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหารหรือค่าเข้าพักในโรงแรมตามมาตรา 345 เป็นความผิดอันยอมความได้

                  ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามมาตรา 343 วรรคแรก และความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนที่มีลักษณะหลอกลวงด้วยการแสดงตนเป็นคนอื่น หรือโดยอาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวงตามมาตรา 343 วรรคสอง เป็นความผิออันยอมความไม่ได้

                  สำหรับความผิดฐานฉ้อโกงที่เป็นบทความผิดอันยอมความได้นี้ หากให้ทนายความดำเนินคดีต่อศาลจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน 3 เดือน นับแต่ได้รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดนั้น  หากฟ้องเกินกำหนดดังกล่าวจะทำให้คดีขาดอายุความ  และผู้เสียหายเองก็มีสิทธิดำเนินคดีในทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการฉ้อโกงตามฐานความผิดต่างๆ ภายในกำหนดอายุความทางแพ่งสำหรับฐานความผิดที่เกี่ยวข้องได้อีกทางหนึ่งด้วย  By www.siaminterlegal.com