ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อายุความการฟ้องคดีภาษีศุลกากร การเรียกภาษีที่ขาด หรือเรียกภาษีเพิ่มเติม และข้อต่อสู้คดีภาษีศุลกากร

                 การเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติม โดยกรมศุลกากรมีสิทธิเรียกภาษีส่วนที่ยังชำระไม่ครบจากกรณีที่เคยชำระไว้แล้ว ส่วนมากเกิดจากการเสียภาษีไม่ตรงตามพิกัดภาษี อายุความในกรณีดังกล่าวพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 10 วรรคสาม บัญญัติว่าเว้นแต่ในกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร สิทธิของกรมศุลกากรที่จะเรียกอากรที่ขาดเพราะเหตุอันเกี่ยวกับชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ำหนัก หรือราคาแห่งของใดๆ หรือเกี่ยวกับอัตราอากรสำหรับของใดๆ นั้น ให้มีอายุความ 10 ปี แต่ในเหตุที่ได้คำนวณจำนวนเงินอากรผิดให้มีอายุความ 2 ปี ทั้งนี้นับจากวันที่นำเข้าหรือส่งของออก 

                 ส่วนหากเป็นกรณีที่มีการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากรพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 มิได้บัญญัติกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะเหมือนกรณีที่ไม่มีการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยง  แต่จะใช้อายุความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/31 โดยให้เริ่มนับอายุความ 10 ปี ตั้งแต่วันที่กรมศุลกากรตรวจพบว่ามีการหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงอากร หรือตรวจพบการกระทำความผิดนั้น

                 นอกจากนี้การหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษียังมีโทษในทางอาญาด้วย ซึ่งมีกำหนดอายุความทางอาญา 15 ปี ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 95(2)

                 ดังนั้น อายุความในแต่ละกรณีจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ข้อเท็จจริง และต้องพิจารณาเชื่อมโยงระหว่างคดีแพ่งและคดีอาญาด้วยว่าหากมีคดีอาญาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะต้องใช้อายุความในรุปแบบใด  By www.siaminterlegal.com