ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อุทธรณ์การประเมินภาษีศุลกากร และการฟ้องคดีภาษีศุลกากร

                  เมื่อผู้ประกอบการนำเข้าชำระภาษีศุลกากรแล้ว หากต่อมากรมศุลกากรมีหนังสือแจ้งประเมินให้ผู้ประกอบการชำระภาษีศุลกากรส่วนที่ขาดหรือเรียกภาษีเพิ่มเติม ส่วนมากเกิดจากเสียภาษีไม่ตรงกับพิกัดอัตราภาษี  ผู้ประกอบการมีสิทธิอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่าการประเมินนั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเป็นการอำนาจในทางบริหารก่อน  หากคณะกรรมการฯ มีคำวินิจฉัยแล้วผู้ประกอบการไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์ก็มีอำนาจฟ้องคดีต่อศาลขอเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์อีกได้  ดังนั้นการดำเนินการในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆ ไป  By www.siaminterlegal.com