ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ทนายต่อสู้คดีเงินกู้ยืมอย่างไร ข้อต่อสู้คดีเงินกู้ หลักการเขียนอุทธรณ์ฏีกาคดีกู้ยืม ดอกเบี้ยเกินอัตราเป็นอย่างไร

                   การกู้ยืมเงินทั่วไปกฏหมายกำหนดให้คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี ดังนั้นหากดอกเบี้ยที่คิดคำนวณเกินกว่าอัตราดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะเรียกร้องต่อกันไม่ได้ แต่หากผู้กู้ชำระไปแล้วก็ไม่อาจเรียกร้องคืนได้เช่นกันเป็นการชำระหนี้ตามอำเภอใจ และเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150  คดีกู้ยืมเงินส่วนมากจะเป็นเรื่องนำสัญญากู้ยืมที่มีลายมือชื่อผู้กู้มาฟ้องต่อศาล แต่ในความเป็นจริงอาจไม่ได้มีการส่งมอบเงินกู้ครบเต็มจำนวนและมีการหักเงินเป็นดอกเบี้ยล่วงหน้ากันไว้แล้ว หรือมีการตกลงเรียกดอกเบี้ยในอัตราสูง เช่น ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 20 ต่อเดือน ซึ่งเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฏหมายกำหนดให้เรียกต่อกันได้  ส่วนโจทก์เองก็จะยืนยันว่าโจทก์ส่งมอบเงินครบถ้วนเต็มจำนวนแล้วและคิดดอกเบี้ยถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากมีการทำสัญญากู้ยืมกันไว้อย่างชัดเจน  และในทางพยานหลักฐานนั้นก็นับว่าผู้กู้ย่อมเสียเปรียบอย่างมาก  แต่ความยากคือจะต่อสู้คดีในลักษณะแบบไหน หรืออุทธรณ์ฏีกาในประเด็นใดจึงจะมีผลทำให้เกิดประโยชน์แก่คดีมากที่สุด  ในประเด็นนี้ศาลจะเชื่อถือพยานเอกสารเป็นสำคัญคือสัญญากู้ยืมเงิน และฝ่ายจำเลยต้องนำสืบถึงความไม่สมบูรณ์ของสัญญาให้ศาลเห็น โดยประเด็นที่จะต่อสู้คดี หรือประเด็นในการอุทธรณ์ฏีกาคดีกู้ยืมเงิน เช่น ไม่ได้รับเงินที่กู้ยืมครบถ้วน ลายมือชื่อในสัญญากู้ไม่ใช่ลายมือชื่อของผู้กู้ ความเป็นจริงมีการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดกฎหมายรวมอยู่ด้วย มีการชำระหนี้แล้วบางส่วน ดอกเบี้ยตกเป็นโมฆะเรียกร้องไม่ได้ ดอกเบี้ยโมฆะแยกจากต้นเงินไม่ได้เป็นโมฆะทั้งหมด มีหลักฐานการนำเงินที่กู้ไปชำระเจ้าหนี้อื่นสอดคล้องต้องกัน ตัวเลขตามสัญญากู้และเงินที่รับจริงและหักดอกเบี้ยคำนวณได้อย่างลงตัวหรือสอดคล้องกัน ฐานะของผู้กู้ไม่เหมาะสม ความสนิทสนมของคู่สัญญา พยานไม่ได้ลงชื่อต่อหน้า พยานไม่ได้รับรู้เรื่องการรับเงิน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปลอมแปลงสัญญากู้ คดีขาดอายุความ คดีกู้ยืมเป็นคดีผู้บริโภค ฟ้องผู้กู้ผิดศาล เป็นต้น  และหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงหัวข้อหลักๆ เท่านั้น ส่วนรายละเอียดจำเลยต้องนำสืบข้อเท็จจริงให้ศาลทราบให้ชัดเจนเพราะพยานเอกสารเกี่ยวกับสัญญากู้ย่อมมีความน่าเชื่อถืออยู่มากเช่นกัน  By www.siaminterlegal.com