ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โดนฟ้องข้อหาพกพาอาวุธไปในเมืองหรือที่สาธารณะ ข้อต่อสู้คดีฐานพกพาอาวุธไปในเมืองฯ ความผิดฐานพกปืนไม่ได้รับอนุญาต พกปืนไปในรถเป็นความผิดอย่างไร

               ความผิดฐานพาอาวุธ ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายอาญา มาตรา 371 ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง หรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น  ซึ่งต้องพิจารณาประกอบพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายอาญา (ฉบับที่ 22 )พ.ศ.2558   และความผิดตามบทบัญญัตินี้จะใช้กับอาวุธทุกชนิด เช่น มีด สนับมือ ฯลฯ ตามความหมายในมาตรา 1 (5)

               ความผิดฐานพกพาอาวุธปืน ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติอาวุธปืน มาตรา 8 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์  และความผิดตามบทบัญญัตินี้จะใช้เฉพาะปืนเท่านั้น

                การพิจารณาข้อต่อสู้คดีว่าจะเป็นความผิดฐานใดหรือไม่เพียงไรต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงในคดีว่าการพกพาอาวุธปืน (กรณีอาวุธปืน) เป็นการพกพาในลักษณะที่สามารถหยิบฉวยมาใช้ได้ทันทีหรือไม่  หากลักษณะการพกพาไม่สามารถหยิบฉวยมาใช้ได้ทันทีก็จะเป็นความผิดเพียงกฎหมายอาญา มาตรา 371  เช่น มีการเก็บอาวุธปืนในกล่องล็อคกุญแจไว้ หรือมีการแยกกระสุนและอาวุธปืนออกจากกัน หรือมีการนำไปเก็บในช่องใส่ของท้ายรถ เป็นต้น  แต่หากเป็นการพกพาอาวุธปืนที่ผู้กระทำอยู่ในวิสัยที่สามารถอาจใช้อาวุธปืนนั้นได้ในทันทีหากต้องการจะใช้โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมการเพื่อการใช้ใดๆ อีก หรือเป็นการพกในลักษณะติดตัว เช่น พกเหน็บไว้ที่เอว หรือวางไว้ข้างๆ ตัว เป็นต้น กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน มาตรา 8 ทวิ และต้องลงโทษตามมาตรา 8 ทวิ ในฐานะที่เป็นบทบัญญัติโทษสูงสุด และศาลมักไม่รอการลงโทษเพราะถือว่ามีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม By www.siaminterlegal.com