ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดแล้วเข้าใช้ทรัพย์ไม่ได้ทำอย่างไร การบังคับคดีของผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด คนไม่ยอมออกจากบ้านที่ขายทอดตลาดทำอย่างไร

                  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 309 ตรี กำหนดหลักเกณฑ์การบังคับคดีของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้แล้ว โดยเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้โอนอสังหาริมทรัพย์ที่ขายให้แก่ผู้ซื้อ หากทรัพย์สินที่โอนนั้นมีลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารอยู่อาศัยและลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารไม่ยอมออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ซื้อที่ได้รับโอนแล้วมีสิทธิยื่นคำขอต่อศาลที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตศาลให้ออกคำบังคับให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารออกไปจากอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนดแต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน และไม่ต้องพิจารณาว่าคดีเดิมเป็นคดีของศาลใด  โดยผู้ซื้อทรัพย์นั้นถือว่าเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา และลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารที่อาศัยในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา  เมื่อครบกำหนดตามคำบังคับแล้วลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารไม่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ผู้ซื้อทรัพย์สามารถขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อตั้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดการให้ผู้ซื้อทรัพย์เข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้ ถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารไม่ยอมออกตามคำบังคับ ผู้ซื้อทรัพย์ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบเพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลเพื่อมีคำสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษาหรือบริวารต่อไป หลักฐานการร้องขอต่อศาล ได้แก่ รายงานการขายทอดตลาดครั้งที่ผู้ร้องซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาด , หนังสือสัญญาซื้อขายทรัพย์ระหว่างผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดกับเจ้าพนักงานบังคับคดี , หนังสือของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่มีถึงสำนักงานที่ดินที่แจ้งให้โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ยื่นคำขอ และโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่ปรากฎข้อความว่าผู้ยื่นคำขอได้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีและได้รับโอนอสังหาริมทรัพย์มาเป็นของตนเองแล้ว  ซึ่งเมื่อศาลได้ความตามองค์ประกอบดังกล่าวแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายบัญญัติต่อไป  By www.siaminterlegal.com