ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ผู้รับเหมาหรือผู้ก่อสร้างทำงานล่าช้าจะเรียกค่าปรับหรือค่าเสียหายอย่างไร

                       ปัญหาการทำงานล่าช้าของผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างก่อสร้างนั้นเกิดขึ้นมากในปัจจุบัน และมีคดีพิพาทกันที่ศาลเป็นจำนวนไม่น้อย  เพราะการว่าจ้างทำการก่อสร้างมักจะมีการกำหนดระยะเวลาการแล้วเสร็จของสัญญาไว้  เว้นแต่ ไม่ได้กำหนดไว้แต่เบิกจ่ายตามปริมาณงานสะสมที่ทำงานสำเร็จ  และเมื่อตกลงกำหนดเวลาแล้วเสร็จไว้ก็มักจะตกลงกันเรื่องค่าปรับการทำงานล่าช้าไว้ด้วย เช่น คิดเป็นละ 0.1 ต่อวันของมูลค่างานก่อสร้าง   ปัจจัยของการทำงานล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น ผู้รับจ้างมีคนงานมาทำงานน้อยจนทำงานไม่แล้วเสร็จ ปัญหาการตกลงเพิ่มงานของผู้ว่าจ้าง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงแบบแปลน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาการเมือง ปัญหาการเบิกจ่ายค่างวดงานที่ล่าช้าจนไม่มีเงินเวียน ปัญหาผู้รับเหมาหลายรายหรือหลายประเภทที่เข้ามารับงานต่อเนื่องกันจนเกิดการล่าช้า เป็นต้น  ซึ่งต้องพิจารณาในแต่ละสาเหตุว่าความล่าช้าเกิดเพราะเหตุใดและเป็นความผิดของใคร  หากผู้รับจ้างเป็นฝ่ายผิดผู้รับจ้างเองก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าเบี้ยปรับหรือค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง  แต่ปัญหานี้เป็นปัญหาในเชิงกฎหมายหลายท่านอาจยังไม่ทราบว่าการได้เรียกค่าปรับตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างทำงานล่าช้านั้นต้องมีการสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับด้วย หากไม่ได้สงวนสิทธิ์ไว้ก็เท่ากับไม่ติดใจเรียกค่าปรับแล้วจะพิจารณาแต่เพียงข้อความในสัญญาเท่านั้นไม่ได้  นี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้รับจ้างควรต้องมีที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความคอยดูแล  เพราะทุกกระบวนการล้วนมีเงื่อนแง่กฎหมายแฝงอยู่ทั้งสิ้น หากไม่ทำตามกฎหมายก็ไม่อาจเรียกร้องได้  เพราะฉะนั้นผู้ว่าจ้างต้องควรได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายของการก่อสร้างในทุกส่วนด้วย มิเช่นนั้นอาจต้องสูญเสียผลประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด By www.siaminterlegal.com