ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ลูกจ้างเสียชีวิตในระหว่างทำงานให้นายจ้างทำอย่างไรและมีสิทธิอะไรบ้าง

               เมื่อลูกจ้างเสียชีวิตหรือถึงแก่ความตายระหว่างการทำงานให้แก่นายจ้างนั้น พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 กำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนร้อยละหกสิบมีกำหนด  8  ปี ( มาตรา  18 (4) ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ คือ บิดามารดา สามีหรือภรรยา  บุตร ( มาตรา  20 )  และค่าทำศพ  นายจ้างต้องจ่ายค่าทำศพเป็นเงินจำนวน  100  เท่าของอัตราสูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ำรายวัน ( มาตรา  16 )  หากนายจ้างไม่ยอมจ่ายหรือจ่ายน้อยก็มีสิทธิดำเนินคดีต่อนายจ้างได้ 

                ส่วนค่าเสียหายมากกว่านี้ต้องดูว่าความตายเกิดจากบุคคลอื่นเจตนาหรือประมาทเลินเล่อทำให้ตายหรือไม่ ซึ่งก็ต้องไปว่ากันในส่วนของกฎหมายลักษณะละเมิดอีกส่วนหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420  By www.siaminterlegal.com